Si të përdorim sistemin IVR?

Banka Kombëtare Tregtare për t’i ardhur në ndihmë klientëve të saj sa më shpejt ka ardhur me ndarjen e kategorive të klientëve në sistemin IVR. Duke ndjekur hapat përkatëse klienti mund të lidhet me një agjent të shërbimit të Contact Center 24 orë në 7 ditë të javës.
Në bazë të fluksit të telefonatave, nëse linja do të jetë e zënë ju mund të adresoni kërkesat për informacion ose problematikat duke na shkruar nëpërmjet shërbimit të Whatsapp në numrin +355674000018 ose në adresën e postës elektronike callcenter@bkt.com.al

MENU KRYESORE


Sapo të formoni numrin e shërbimit të klientit +35542266288 do të dëgjoni mesazhin e mirëseardhjes të BKT dhe më pas do të përzgjidhni gjuhën e prezantimit të menusë:
 


Automatikisht do të dëgjoni informacionin e mëposhtëm:


Më pas do ju jepet mundësia e përzgjedhjes mbi tipin e Klientit:
 
Nëse zgjidhni opsionin 1 - Klientë Individë:


Klient Individ

Këtu do të dëgjoni listën e menuve për informacionin që mund të merrni nëse jeni klient Individ, si mëposhtë:

 


Nëse zgjidhni opsionin 2 - Klientë Biznes:


Klient Biznes

Këtu do të dëgjoni listën e menuve për informacionin që mund të merrni nëse jeni klient Biznes, si mëposhtë:
 


Shënim: Opsioni për biznes - për problematikat teknike me POS do t’ju asistojë vetëm për problematikat që një klient i kategorisë biznes ka me POS të lëshuar nga BKT. Nëse një biznes ka një problematikë ose kërkon një informacion të ndryshëm nga POS duhet të zgjedhi opsionin 2 Për informacione të tjera, në mënyrë që të marrë informacionin e kërkuar.