Bordi Drejtues

Bordi i Drejtorëve

Bordi i Drejtorëve është mbledhur dymbëdhjetë (12) herë gjatë vitit 2014, respektivisht çdo javë të katërt të çdo muaji për të vlerësuar çështje strategjike, aprovuar rezultate financiare dhe buxhete dhe për të monitoruar performancën e Bankës. Bordi ka marrë 230 vendime dhe të gjithë Anëtarët e Bordit kanë qenë pjesëmarrës në të gjitha mbledhjet.