Pagesa Dogane

Të gjithë Individët përpara se të mund të shlyejnë detyrimet e tyre doganore, duhet të jenë të rregjistruar në shërbimin E-dogana, pranë Organeve Doganore.

Me anë të shërbimit E-dogana dhe marreveshjes respektive midis BKT dhe DPD, pagesat qe kryhen ne Banke per detyrimet doganore kalojne direkt ne balancën e klientit në rregjistrin e doganave.
Nëse i kryeni pagesat nga Dega “Internet”, ju do të informoheni njëkohësisht edhe për balancën tuaj në rregjistrin e doganave.