Politika e Shpërndarjes së Fitimit

POLITIKA E SHPËRNDARJES SË FITIMIT

Mekanizmi i vendim-marrjes së shpërndarjes së fitimit tek Banka Kombëtare Tregtare («BKT» ose «Banka») përbëhet nga rekomandimet e dhëna nga Bordi i Drejtorëve dhe miratimin e marrë nga Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve.

Klikoni këtu për informacionin e plotë