Depozita Elastike

 

Depozitë me maturitet sipas dëshirës.
 
Me depozitën elastike në BKT ju vendosni afatin që dëshironi. Ky fleksibilitet në afat  ju jep mundësinë të personalizoni depozitën sipas nevojave dhe qëllimeve tuaja.
 
 
 
 
 

Bazuar në ligjin “Për Sigurimin e Depozitave” nr. 53/2014, date 22.05.2014, llogaritë  dhe depozita në BKT sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave -  www.asd.gov.al