Depozita Rekord

Depozite me interes te pagueshem cdo 6-muaj

 
Nëse kërkoni një investim të sigurt në kohë dhe në interesa, atëherë për ju është depozita Rekord. Një depozitë hibride  me afat standart dhe interes periodik.
 
 
 

Bazuar në ligjin “Për Sigurimin e Depozitave” nr. 53/2014, date 22.05.2014, llogaritë  dhe depozita në BKT sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave -  www.asd.gov.al