Home Equity

Home Equity

Përshkrimi i produktit               
 

Dëshironi ndihmë financiare për studime? BKT ju ndihmon nëpërmjet financimit që të diplomoheni në Universitete të Shqipërisë apo jashtë vendit. Një investim tani për të siguruar të ardhmen tuaj!
 
Dëshironi të filloni një karrierë të suksesshme?! Për të gjithë të vetë-punësuarit profesionistë (doktorët, gjykatësit, inxhinierët, etj) BKT ju ofron kredinë Home Equity , kresi e cila mund të përdoret për çdo qëllim. Apliko tani për të gjeneruar të ardhura të larta në të ardhmen!
 
Shëndeti është gjëja më e shtrenjtë në jetën e secilit prej nesh; pa të çdo gjë tjetër nuk ka vlerë. BKT përpiqet t'ju lehtësoje në pagesa të faturave të dentistit, vizitat pranë okulistit, konsultime, trajtime spitali etj.
 
... gjithashtu për çdo nevojë tjetër personale (mobilim, pushime, blerje makine) apo investim në pasuri te paluajtshme (legazim objekti, blerje trualli), BKT ju vjen në ndihmë me kredinë Home Equity.
 

 
Afatet dhe Kushtet e kredise
 
Shuma maksimale e kredisë             Deri në 6,000,000 lekë dhe deri ne 60% të
                                                           Vlerës e Likujdimit Imediat të kolateralit të
                                                           ofruar.
 
Afati i kredisë                                    Deri në 10 vjet
 
Norma e interesit fillon nga              Fillon nga Bono Thesari 1vit+ 3.5%
 
Komision i disbursimit                       Fillon nga 1%
 
Si garanci kerkohet bllokimi i nje pasuri te paluajtshme.*
 

 

*të preferueshme janë apartamente, dyqane dhe shtëpi me truall. Toka Bujqësore nuk është e pranueshme për këtë kredi

 
Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të
informacionit parakontraktor 
 
Ju lutem shkarkoni  dokumentacionin përkatës për Kredinë Home Equity
Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor