Home Equity

Home Equity

 Përshkrimi i produktit               
 

Dëshironi ndihmë financiare për studime jashtë Shqiperisë? Duke ju referuar kredisë për edukim, BKT ju ndihmon nëpërmjet financimit që të diplomoheni në shumë Universitete të Shqipërisë dhe jashtë vendit. Një investim tani për të siguruar të ardhmen!
 
Dëshironi të filloni një karrierë të suksesshme? Për të gjithë të vetë-punësuarit, doktorët, gjykatësit, inxhinierët, etj aplikoni tani për kredinë Home Equity duke përfituar norma të ulëta interesi nga BKT, për të gjeneruar të ardhura të larta në të ardhmen.
 
Shëndeti është gjëja më e shtrenjtë në jetën e secilit prej nesh; pa të çdo gjë tjetër nuk ka vlerë. Me kredinë e shëndetit, BKT përpiqet t'ju lehtësoje në pagesa të faturave të dentistit, vizitat pranë okulistit, konsultime, trajtime spitali etj.
 
... gjithashtu për çdo nevojë tjetër personale, mobilim, pushime, BKT të ndihmon me kredinë Home Equity.
 

 
Afatet dhe Kushtet e kredise
 
Shuma maksimale e kredisë             Deri në 6,000,000 lekë dhe deri ne 60% të
                                                           Vlerës e Likujdimit Imediat të kolateralit të
                                                           ofruar.
 
Afati i kredisë                                    Deri në 10 vjet
 
Norma e interesit fillon nga               Fillon nga Bono Thesari 1vit+ 3.5%
 
Komision i disbursimit                       Fillon nga 1.5%
Mbulimi i kredisë                               Si garanci kerkohet bllokimi i nje pasuri te paluajtshme
Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të
informacionit parakontraktor 
 
Ju lutem shkarkoni  dokumentacionin përkatës për Kredinë Home Equity
Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor