Kredi me peng depozite

Kredi me peng depozite për individë

Përshkrimi i produktit      
 
Ju nevojiten para dhe mendoni të thyeni depozitën që keni në bankë? Edhe për këtë ekziston një zgjidhje. Përfitoni nga procedurat e shpejta dhe mos humbisni interesat e depozitës tuaj duke zgjedhur Kredinë me Peng Depozite të BKT.
 
Afatet dhe Kushtet e kredisë
 
Shuma maksimale e limitit            Deri në 90% e vleres se depozites se ofruar si
                                                        kolateral Deri në 75% te vlerës së tregut të
                                                        Bonos së Thesarit/Obligacionit, Shuma
                                                        maksimumi deri ne 1,000,000 Euro
                                                       (100,000,000Lekë ose 1,000,000USD)
 
Afati i kredisë                                Në varesi te shumës së kërkuar
 
Norma e interesit fillon nga            Lekë : *Normë Depozite +1.75%   
                                                        
                                                         Euro/ USD : *Normë Depozite +2% 
                                      
                                                       
 
 *Norma e depozitës I referohet  normës së interesit te publikuar  në Buletinin e Normave të Interesit të depozitave.                                                       
 
 Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të
informacionit parakontraktor  
Ju lutem shkarkoni  dokumentacionin përkatës për Kredi me Peng Depozite
Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor