Kursime

Kjo kategori siguron avantazhet e Depozitës me Afat dhe Llogarisë Rrjedhëse në një produkt të vetëm:

BKT ofron llogari kursimi vetëm për fëmije. Depozita Fëmija Im është një llogari kursimi me interes (fitim) maksimal i cili maturohet në momentin kur fëmija mbush 18 vjeç. Fondet e kësaj depozite mund të shtohen në çdo kohë dhe do të qëndrojnë të bllokuara deri në maturimin e saj. 

Bazuar në ligjin “Për Sigurimin e Depozitave” nr. 53/2014, date 22.05.2014, llogaritë  dhe depozita në BKT sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave -  www.asd.gov.al