Llotari 2018

Llotaria e Shërbimeve Bankare për Individ


Autorizuar nga Ministria e Fiancave me autorizimin nr. 4761/3, dt. 20/12/2017, Banka Kombëtare Tregtare Sh. A. vjen me një promocion që synon nxitjen e përdorimit të Shërbimeve Bankare të ofruar nga BKT për klientët e saj.
Gjate vitit 2018 llotaria do të ofrojë çmimet e mëposhtme:


Kohëzgjatja e Lojës:


Llotaria hyn në fuqi nga data 1 Janar 2018 deri më 31 Dhjetor 2018.


Shpërblimet e fituesve:

Në rast se një biletë shpallet fituese, kontrollohet cili veprim/klient e ka gjeneruar dhe bëhet identifikimi i tij.
Klienti do të kontaktohet nëpermjet numrit të telefonit të Call Center +355 4 22 66 288 për tu njoftuar për çmimin dhe per te vazhduar me tej. Në disa raste klientit do ti kërkohet të paraqitet në Zyrat Qendrore të BKT për të tërhequr dhuratën e fituar.

Në rastin e çmimit 3,000 lek bonus për ekzekutim të Transfertave Ndërkombetare vlera do të kreditohet në kartën e krediti.

Ndërsa për çmimet e klientëve pagamarres, kthimin e shumës së debitimit Direkt, si dhe kryerjen e Top up dhe pagesa për TV, vlera do të kreditohet në llogarinë e kursimit të klientit. 

Lista e fituesve do te publikohet ne faqen zyrtare te BKT-se.

Fituesit duhet të vijnë për të tërhequr çmimet e tyre me një mjet identifikimi (Kartë Identiteti ose Pasaportë) brenda tre muajve nga data e shpalljes së fituesve. Në rast të mosparaqitjes për tërheqjen e çmimit deri në afatin e përcaktuar, pjesëmarrësit do të humbasin të drejtën për marrjen e tij.


Të përgjithshme


Banka Kombëtare Tregtare ruan të drejtën ekskluzive të ndryshojë, pezullojë ose përfundojë këtë llotari pa lajmërim paraprak dhe nuk është përgjegjëse ndaj asnjë përdoruesi për këto ndryshime, pezullime apo përfundime.
Fituesit e Aparateve (telefon ose tablet) do të përjashtohen nga shorteu në vazhdim nëse e kanë fituar njehere kete çmim.

 

Lista e 2 fituesve të muajit Dhjetor 2018 per:
Lista e 2 fituesve të muajit Nentor 2018 per:
Lista e 2 fituesve të muajit Tetor 2018 per:
Lista e 2 fituesve të muajit Shtator 2018 per:
Lista e 2 fituesve të muajit Gusht 2018 per:
Lista e 3 fituesve të muajit Korrik 2018 per:
Lista e 2 fituesve të muajit Qershor 2018 per:
Lista e 2 fituesve të muajit Maj 2018 per:
Lista e 3 fituesve të muajit Prill 2018 per:
Lista e 2 fituesve të muajit Mars 2018 per:
Lista e 2 fituesve të muajit Shkurt 2018 per:
Lista e 4 fituesve të muajit Janar 2018 per: