Overdraft

Paradhënia Bankare (Overdraft)

 
Përshkrimi i produktit      
        
Keni nevojë për një shumë të hollash menjëherë? Ky nuk është më problem për ju. Nëse tërhiqni pagën pranë BKT, përfitoni deri në shumën e 3 pagave neto paradhënie bankare në llogarinë tuaj.
 
Afatet dhe Kushtet e kredise
 
Shuma maksimale e limitit                3 fishi i pages ose deri në 500,000 Lekë,
                                                           5,000 Euro dhe 5,000 USD
 
Afati i kredisë                                    Përsa kohë tërhiqni pagën në BKT
 
Norma e interesit fillon nga               Lekë: Bono Thesari 1vit + 9% – per sektorin
                                                                        publik
                                                                       Bono Thesari 1vit + 11% – per
                                                                       sektorin privat
                                                           
Euro :  Euribor 1vit  + 10%
                                                           
USD : Libor 1vit + 13%
  
Mbulimi i kredisë                               Nuk kërkohet kolateral
  Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor 
Ju lutem shkarkoni  dokumentacionin përkatës për paradhënien bankare
Ju lutem shkarkoniFletën e standardizuar të informacionit parakontraktor