Pagesa  

Pagesat trajtohen veçanërisht nga Transfertat.
Në degët e BKT mund të kryhen:


• Pagesa Thesari
• Pagesa Tatim-Taksa,
• Pagesa Sigurime Shoqërore
• Pagesa TVSH
• Pagesa Dogane
• Pagesa e Gjobave Online
• Pagesa fature* telefoni, celulari, energjie elektrike, uji, etj.
• Pagesa për sigurim vullnetar
• Pagesa për institucionet financiare
• Pagesa për kompanitë e sigurimeve
• Pagesa për Entin Kombëtar të Banesave

• Etj

 

Ndërsa nga dega “Internet” mund të kryhen:

 

Këto shërbime bëhen të vlefshme nëpërmjët marrëveshjeve respektive midis BKT dhe ofruesve të shërbimeve. 

*Faturat paguhen edhe me Debitim Direkt (pagesë automatike fature) për Operatorët me marrëveshje me BKT.specifike: