Paketa

Banka Kombëtare Tregtare  vlerëson vazhdimisht kërkesat dhe nevojat e Klientëve. Në përputhje me to hartohen Paketa, si një grupim produktesh dhe shërbimesh, me qëllim rritjen e besimit dhe kënaqësisë së Klientëve. Në varësi të përfitimeve dhe karakteristikave, Klientët mund të zgjedhin Paketën e cila përmbush  më mirë interesat dhe preferencat e tyre.