PRONA NE SHITJE

Lısta e Fundit e Pronave Në Shıtje

Dërgoni ofertat tuaja me zarf të mbyllur në adresën:

Departamenti i Riskut të Kredive
Banka Kombëtare Tregtare
Bulevardi Zhan D’Ark, Tiranë,

ose në adresën e emailit asc@bkt.com.al, ose në degën përkatëse/më të afërt të BKT-së.

Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit +355 4 22 81 486 / +355 67 20 12 664 ose në degën përkatëse/më të afërt të BKT-së.

PRONA TE TJERA NE SHITJE