Transferohu në një shtëpi të re

Një pjesë e çifte të reja të cilët fillojnë të jetojnë bashkë, kanë tendencën që të blejnë shtëpinë e tyre të parë në periferi të qytetit ku çmimet e shitjeve janë më të ulëta duke qënë se nuk mund të përballojnë një çmim blerje të lartë.
Pas një periudhe kohe, disa prej tyre bëhen më të shëndetshëm financiarisht dhe kërkojnë të lëvizin në një vendbanim më afër qendrës ose në një shtëpi më të madhe dhe kërkojnë të shesin shtëpinë ekzistuese.

Pikërisht për këtë kategori BKT ka menduar të ofrojë një produkt të ri kredie duke:
 


Nëse një klient merr një Kredi për Shtëpi në BKT për të financuar transferimin në një vendodhje më të mirë ose në një shtëpi më të madhe, dhe duke qënë se shitja e shtëpisë ekzistuese mund të vonojë pak, ne ofrojmë për të, një mënyrë ripagimi kredie që përshtatet më mirë me situatën financiare.

Termat dhe kushtet:


Norma e interesit

Interesi i Kredise per Shtepi + 0.5% me shume per periudhen me pagese interesi vetem

Kriteri i financimit

100% te cmimit te shitblerjes

Komisioni i parapagimit

0% per periudhen me pagese interesi vetem

Kolaterali

Shtepia ekzistuese dhe shtepia e re qe po blihet

Mbulimi me kolateral

Njesoj si Kredia per ShtepiShuma e kredisë së kërkuar do të disbursohet në dy kontrata kredie me karakteristikat specifike si më poshtë:
 

 


Kolateralët do të jenë të dyja apartamentet (shtëpia ekzistuese dhe shtëpia e re që do të blihet) në mënyrë që të plotësohen koeficentët e mbulimit për Kredinë për Shtëpi standarte.