Treguesit Financiarë

Treguesit financiarë për 30 Qershor 2018

 

(000` USD)

6/30/2018 

12/31/2017 

Bilanci
Totali i aktivit 3,712,422 3,659,337
Hua dhe paradhënie për klientët 1,161,503 1,172,497
Letra me vlerë 1,430,468 1,372,431
Depozitat e klientëve 2,939,477 2,867,899
Kapitali i paguar 274,350 274,350
Totali i kapitalit aksioner 422,511 391,400
Treguesit e Performancës
Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit 16.76% 14.28%
Kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) 1.99% 2.16%
Kthimi nga kapitali (RoE) 19.96% 20.51%
Huatë me probleme / portofoli i huave (PAR 90) 4.74% 4.92%
Të ardhurat dhe shpenzimet
Fitimi neto 29,232 58,877
Të ardhurat neto nga interesat 63,027 111,342
Të ardhurat neto nga jo-interesat -202 8,057
Shpenzimet operative -26,780 -48,178
Provigjoni për humbjet nga huatë -1,251 -1,546
Burimet
Numri i punonjësve 1,298 1,292
Numri i degëve / agjensive (*) 93 93
     
Kursi i kembimit -USD/Lek 108.13 110.10

 

(*) - Në 30 Qershor 2018, janë të hapura 67 degë/agjensi në Shqipëri dhe 26 njësi në Kosovë.