Financoni Biznesin Tuaj | Banka Kombetare Tregtare

Financoni Biznesin Tuaj

TREGTIA NDËRKOMBËTARE
TREGTIA NDËRKOMBËTARE
Kredia EKO
Kredia EKO
Ekspres Overdraft
Ekspres Overdraft
Kredi Mikro Startup
Kredi Mikro Startup
KUSHTET E KREDIVE BIZNES
KUSHTET E KREDIVE BIZNES
Kredi për Inventar
Kredi për Inventar
Me anë të kësaj kredie BKT bën të mundur disponimin e fondeve për blerjen e inventarit, mallrave, lëndëve të para, financimin e kapitalit qarkullues etj. Me mbështetjen e BKT-së, biznesi mund të ecë përpara pa asnjë mangësi. Ne ofrojmë paketa fleksibël për produktet e biznesit sipas llojit të kredisë, planit të pagesës, kohëzgjatjes etj. Ne mirëpresim çdo mundësi për të diskutuar nevojat tuaja financiare dhe ju ndihmojmë me përzgjedhjet e kredisë që përshtatet më shumë me kërkesat tuaja specifike.
Kredi për Investime
Kredi për Investime
Linja qarkulluese e Kredisë
Linja qarkulluese e Kredisë
Gjatë zhvillimit të aktivitetit tuaj mund t'ju lindë shpesh nevoja për të pasur likuiditete të menjëhershme, për të kryer pagesa të ndryshme afatshkurtëra. Nëpërmjet linjës qarkulluese të kredisë, BKT synon të përmbushë kërkesat afatshkurtra të klientëve për likuiditet. Klienti mund të përdorë dhe ripaguajë disa herë shumën deri në limitin e aprovuar për një vit që nga data e aprovimit të kredisë. Ju mund të përfitoni nga interesat e ulta të kësaj kredie dhe nga profesionalizmi i stafit tonë në mbështetjen e planeve tuaja.
Overdraft
Overdraft
Overdrafti është një kredi afatshkurtër e dizenjuar për t’i shërbyer nevojave afatshkurtra të kompanisë.
Kredia Fleksibël e Biznesit
Kredia Fleksibël e Biznesit
Kredi mbi Llogaritë e Arkëtueshme
Kredi mbi Llogaritë e Arkëtueshme
Kredia mbi llogaritë e arkëtueshme ofron akses fleksibël për më shumë fonde për ato kompani të cilave u ka lindur e drejta e llogarive për të arkëtuar nga klientët e tyre. Ndonjëherë pak më shumë fluks parash i lejon biznesit tuaj hapësirën e nevojshme për të manovruar me lehtë.
Kredi me Kolateral Çekun
Kredi me Kolateral Çekun
Nëse ju do të kërkoni për një kredi afat-shkurtër për t’i përmbushur nevojat e biznesit tuaj, çdo bankë patjetër do të kërkojë kolateral të pasurive të patundshme e cila pa dyshim është një kosto financiare dhe kohë për biznesin tuaj. Ndërkohë, BKT mund t’ju suportojë juve dhe partnerin tuaj të biznesit për të përfunduar marrëveshjen ose transaksionin nëpërmjet përdorimit të cekut.
Kredi për furnitorë
Kredi për furnitorë
Me anë të kësaj kredie BKT ju bën të mundur financimin e furnitorëve të kompanive të ndërtimit brenda një limiti të aprovuar për kompaninë e ndërtimit, duke marrë për bazë në këtë mënyrë rrezikun dhe aftësinë likuiduese të kompanisë së ndërtimit.
Kredi Tregtare Hipotekore
Kredi Tregtare Hipotekore
Banka Kombëtare Tregtare tashmë më afër klientëve të Bizneseve të Vogla dhe të Mesme, me produktin “Kredia Tregtare Hipotekore”.
Kredi për Sektorin e Ndërtimit
Kredi për Sektorin e Ndërtimit
Me anë të kësaj kredie BKT ju bën të mundur disponimin e kapitalit të nevojshëm për zhvillimin e projekteve në sektorin e ndërtimit privat dhe publik. Ne ju ofrojmë paketa fleksibël të produkteve për bizneset përsa i përket llojit të kredisë, shumës, planit të ripagimit, kohëzgjatjes, etj.
Financimi i Projekteve
Financimi i Projekteve
Financa Tregtare
Financa Tregtare