Kredi për Investime | Banka Kombetare Tregtare

Kredi për Investime

Kredi për Investime

Nëpërmjet kësaj kredie BKT ju ofron mundësinë për të hapur një biznes të ri si dhe për të zgjeruar atë aktual. BKT ju financon për blerjen e linjave të prodhimit, ndërtesave, aktiveve të tjera fikse, ndërtimin, rinovimin dhe zgjerimin e biznesit tuaj.

Kushte të Përgjithshme:

  • Afati i ripagimit të kredisë – deri në 8 vjet me pagesë këstesh mujore. Mund të përfitoni pagesa më të ulta të principalit ose periudhë faljeje për një afat të caktuar kohor.
  • Shuma maksimale e kredisë në varësi të biznesit dhe të planit të investimit
  • Garancia e përdorur është hipoteka e pasurive të patundshme / pengu i pajisjeve ose linjave teknologjike. Edhe nëse nuk keni kolateralin e mjaftueshëm, ne kemi zgjidhjen e duhur për ju.
  • Me disbursimin e kredisë, pagesat transferohen në llogari të furnitorëve sipas faturave/institucioneve/preventiveve