Kredi për Sektorin e Ndërtimit

Me anë të kësaj kredie BKT ju bën të mundur disponimin e kapitalit të nevojshëm për zhvillimin e projekteve në sektorin e ndërtimit privat dhe publik. Ne ju ofrojmë paketa fleksibël të produkteve për bizneset përsa i përket llojit të kredisë, shumës, planit të ripagimit, kohëzgjatjes, etj.

Kushte të Përgjithshme:

  • Afati i ripagimit të kredisë – sipas afatit të projektit maksimalisht deri në 5 vjet. Mund të përfitoni pagesa më të ulta të principalit ose periudhë faljeje për një afat të caktuar kohor.
  • Mënyra e pagesës së kësteve është mujore.
  • Shuma maksimale e kredisë në varësi të biznesit dhe të projektit që do të ndërtohet.
  • Garancia e përdorur është hipoteka e pasurive të patundshme /pengu i pajisjeve ose linjave teknologjike.

Me disbursimin e kredisë, pagesat transferohen në llogari të furnitorëve sipas faturave/situacioneve/preventiveve