Këmbimi valutor

Këmbimi valutor

Ju mund të kryeni blerje dhe shitje të monedhave të huaja në BKT me kurse tepër të favorshme këmbimi.

Ju mund të kryeni shitje të monedhave të huaja kundrejt momedhës lekë: 

  • US$/LEK,
  • EUR/LEK,
  • GBP/LEK,
  • CHF/LEK,
  • CAD/LEK,
  • AUD/LEK

Ose mund të kryeni konvertime midis dy monedhave të huaja.

Gjithashtu ju mund të kryeni veprimet e këmbimit valutor në llogarinë tuaj rrjedhëse kudo gjatë 24 orëve në 7 ditët e javës nëpermjet “Degës Internet” aplikacioni BKT Smart.

Për më tepër, nëse keni kartë debiti ju mund të kryeni transaksione të këmbimit valutor në ATM-të e BKT