Projekti i Strehimit

Kredi për shtëpi të subvencionuara nga shteti

BKT ka nënshkruar një marrëveshje dypalëshe me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, marrëveshjen e bazuar në nenin 47 të Ligjit Nr. 22/2018 “Për strehimin social” mbështetur në VKM Nr. 453 datë 03.07.2019 “Për masën e subvencionit të interesave të kredisë dhe procedurën e dhënies së tij për familjet që përfitojnë banesë me kosto të ulët, me kredi të lehtësuara nga shteti”.

Objekt i kësaj marrëveshjeje është kreditimi i individëve që do të përfitojnë nga programi i strehimit të përmendur më lart. Listat me emrat e përfituesve dërgohen nga Bashkitë përkatëse në BKT.

Kushtet kryesore të Kreditimit të Projektit te Strehimit:

Monedha e Kredisë Lekë
 
 
Shuma e Kredisë
<=me shumën e përcaktuar në listën e dërguar nga Institucioni përkatës
<=80% të vlerës së banesës objekt kreditimi  
 
 
Afati Maksimal i Kredisë
420 muaj ose 35 Vjet
 
(mosha në maturitetin e kredisë për kredimarrësit/bashkëkredimarrësit meshkuj është  67 vjeç dhe për kredimarrësit femra 65 vjeç)
Institucioni dërgues i listës

Kategoria përfituese  

NI e kredimarrësit
-> Bashkia

-> Familje të pastrehe  

-> 3% fiks
Komisioni i Angazhimit 1%
   
Ofertë  mbi normën e interesit të kredisë Kredimarrësi i cili do të financohet për një afat mbi 300 muaj  dhe që do të shlyejë rregullisht këstet e kredisë, do të jetë përfitues i normës së interesit 0%, për 5 vitet e fundit te maturimit te kredisë, deri në shlyerjen e kredisë.
 
Lloji i pronës që do të pranohet si kolateral
 
Apartament, Njësi (dyqan), Truall, Truall dhe Ndërtesë
Mbulimi me kolateral 100% me Vlerën Imediate të Likuidimit dhe 130% me Vlerën e Tregut tëHapur
 
Dorezanës të Detyrueshëm
 
Anëtaret Madhore të Certifikate Familjare të Pëfituesit
 

Afati i përfitimit të kredisë nga ky projekt është përcaktuar 6 muaj nga data e dërgimit të listës për Bashkinë respektive. Nëse brenda 6 muajve të parë Individi/familja nuk ka gjetur banesën, bën kërkesën për shtyrje të afatit të kredisë nëpërmjet portalit qeveritar “e- Albania” për një afat 6 mujor, kërkesë kjo qe i drejtohet Entit Kombëtar të Banesave. Nëse brenda 6 mujorit të dytë klienti nuk ka përfunduar përsëri procedurat për marrjen e kredisë apo nuk ka gjetur ende banesë, individi bën përsëri kërkesë për shtyrje të afatit të kredisë nëpërmjet portalit qeveritar “e- Albania” edhe për një afat 6 mujor. Afati maksimal për kryerjen e procedurave të përfitimit të kredisë është 18 (tetëmbëdhjetë) muaj.   

Ju lutem shkarkoni dokumentacionin përkatës për Projektin e Strehimit

APLIKO TANI