Lidership & Qeverisja

Lidership & Qeverisja

BKT e vlerëson transparencën ndaj aksionerëve, punonjësve dhe grupeve të tjera te interesit si një përgjegjësi kryesore të saj në kuadër të zbatimit të praktikave më të mira në parimet e qeverisjes së korporatave. Për këtë arsye ju mund të gjeni këtu të gjithë informacionin financiar dhe jo-financiar të përditësuar në lidhje me BKT.