Jëmi gati per t'ju shërbyer
Paguaj Tatimet
nga BKT Smart Business
duke skanuar Bar Code
Karta e Debitit për Biznësin lehtësi dhe thjeshtësi për pagesat tuaja
Në mbështetje të biznesit tuaj!
01
Veprime Ditore
02
BKT Smart
03
Shërbimet e Pagave
04
Karta e Debitit të Biznesit
05
Shërbimet POS
06
Financoni Biznesin Tuaj
Shuma
0.0
SHUMA
PERIUDHA
Muaj
KËSTI
KËSTI MUJOR
0
PAGESA TOTALE
0
INTERESI (%)
0
INTERESI (%)
0
PERIUDHA (Muaj)
0
SHUMA
PERIUDHA
Dite
NORMA E INTERESIT (%)
0
SHUMA TOTALE
0
!
01
auto loan offers
Prima Business Card
Prima Business Card Një mundësi më shumë për biznesin tuaj
Prima Business Card Një mundësi më shumë për biznesin tuaj
02
auto loan offers
Shërbimet POS
Shërbimet POS
Çfarë bën një terminal i POS?