Lajmërime

 JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT për të njëmbëdhjetën here rradhazi me AAA (Alb) në Terma Afatgjatë në Nivel Kombëtar

Tiranë, Shqipëri (22 korrik 2019) – JCR Eurasia Rating, gjatë vlerësimeve periodike vlerësoi për të njëmbëdhjetën herë rradhazi Bankën Kombëtare Tregtare (BKT) në terma afatgjatë dhe afatshkurtër në nivel kombëtar me ‘AAA (Alb)’ dhe ‘A-1+ (Alb)’ respektivisht, me një situatë “të qëndrueshme” për të dyja vlerësimet. Si dhe, ka përcaktuar Notën Afatgjatë Ndërkombëtare në Monedhë të Huaj dhe Vendase të BKT-së në “BBB-E qëndrueshme”, një nivel më lart se vlerësimi maksimal i vendit. Këtu mund të shikoni Raportin e Plotë

JCR ka vlerësuar më shumë se 200 kompani të huaja dhe është e vetmja Agjenci Japoneze për Vlerësime e cila është e regjistruar zyrtarisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e çertifikuar në Bashkimin Evropian. AAA (Alb) është nota më e lartë e mundshme brenda tregut vendas dhe tregon se BKT vazhdon të ruajë pozitat e saj në sistemin bankar Shqiptar, që reflektohet në bazën e gjerë të depozitave me një strukturë të favorshme afat-gjatë.

JCR-ER ka vërejtur se BKT është banka më e madhe në sektorin bankar Shqiptar dhe ka një pozitë udhëheqëse për sa i përket termave të treguesve kryesorë të madhësisë së bankave; asetet, huatë, letrat me vlerë të investimit, depozitat dhe fitimi neto. Faktorët kryesorë të diferencimit të BKT-së nga sektori dhe të vlerësimit në terma afatgjatë në nivel kombëtar me notën ‘AAA (Alb)’ janë: baza e gjerë e depozitave me një strukturë të favorshme afat-gjatë; pozicioni dominues në treg; mbështetja e profilit të saj të kreditimit; kapitalizim i shëndetshëm, pavarësisht pagesave të dividentit gjatë 3 viteve të fundit dhe përfitimet nga efektet e rregullatorëve në raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit; cilësia e aseteve është veçuar pozitivisht nga sistemi, me raporte më të ulëta të NPL dhe marzh të lartë kolateralizimi; dhe portofol sigurie për investimet e mëdha. Si një pjesë e rëndësishme e sektorit bankar, BKT konsiderohet të ketë burimet dhe mjetet për të shlyer detyrimet e saj pa patur nevojë për mbështetje të jashtme nga aksionarët.

Përveç rrjetit të gjerë të degëve, banka nxit përdorimin e kanaleve alternative për ofrimin e shërbimeve digjitale, duke përfshirë një qendër kontakti (Call Center), ATM-të me teknologjinë e reciklimit të parave të gatshme, si dhe struktura të posatshme të shërbimit internet banking dhe mobile banking. BKT promovon dhe investon vazhdimisht në zgjidhjet fintech me fokus në rritjen e gamës së produkteve të ofruara përmes kanaleve online dhe kënaqësinë e klientit, duke ruajtur kështu trashëgiminë tonë si banka më e vjetër në Shqipëri dhe duke qenë inovative në të njëjtën kohë.
Për më shumë informacion, ju lutem klikoni në: www.bkt.com.al.

Lajmet e tjera

Revista Global Finance vlerëson BKT me çmimin “Banka më e mirë në Shqipëri për vitin 2020”

Revista Global Finance vlerëson BKT me çmimin “Banka më e mirë në Shqipëri për vitin 2020”

Order of the Rising Sun

Investitori turk në Shqipëri dhe Kosovë Z.Ahmet Çalik nderohet me Urdhrin perandorak japonez “Order of the Rising Sun”

Vlerësime nga Finance Central Europe

VLERËSIME NGA FINANCE CENTRAL EUROPE