Tokë Arë, Truall + Ndërtesë | Banka Kombetare Tregtare