Treguesit Financiar

Treguesit Financiar

Këtu do të gjeni të publikuara me frekuencë tremujore Raportet Financiare Periodike Individuale dhe te Konsoliduara të Bankës Kombëtare Tregtare, në zbatim të kërkesave rregullatore të Bankës së Shqipërisë.

(000' USD) 12/31/2023 12/31/2022
     
Bilanci    
Totali i aktivit 6,408,661 5,587,982
Hua për klientët 1,694,029 1,383,682
Letra me vlerë 3,416,247 2,911,791
Depozitat e klientëve 5,479,014 4,591,436
Kapitali i paguar 300,000 300,000
Totali i kapitalit aksioner 636,989 543,842
Të ardhurat dhe shpenzimet    
Fitimi neto 90,863 105,315
Të ardhurat neto nga interesat 192,985 143,186
Të ardhurat neto nga jo-interesat 26,023 87,756
Shpenzimet operative (100,323) (80,880)
Provigjoni për humbjet nga aktivet financiare (13,035) (28,814)
Treguesit e Performancës    
Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit  17.60% 17.22%
Kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) 2.48% 0.75%
Kthimi nga kapitali (RoE) 26.32% 6.81%
Huatë me probleme / portofoli i huave (PAR 90) 1.82% 2.08%
Burimet    
Numri i punonjësve  1,516 1,406
Numri i degëve / agjensive (*) 85 85
     
Kursi i kembimit - USD/Lek 93.94 107.05
     
(*) - Në 31 dhjetor 2023, janë të hapura 63 degë/agjensi në Shqipëri dhe 22 njësi në Kosovë.    
(000' USD) 6/30/2023 12/31/2022
     
Bilanci    
Totali i aktivit 5,773,378 5,587,982
Hua për klientët 1,522,873 1,383,682
Letra me vlerë 3,148,294 2,911,791
Depozitat e klientëve 4,874,697 4,591,436
Kapitali i paguar 300,000 300,000
Totali i kapitalit aksioner 562,739 543,842
Të ardhurat dhe shpenzimet    
Fitimi neto 45,074 105,315
Të ardhurat neto nga interesat 88,549 143,186
Të ardhurat neto nga jo-interesat 9,681 87,756
Shpenzimet operative (44,644) (80,880)
Provigjoni për humbjet nga aktivet financiare (1,104) (28,814)
Treguesit e Performancës    
Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit  17.64% 17.22%
Kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) 2.49% 0.75%
Kthimi nga kapitali (RoE) 26.94% 6.81%
Huatë me probleme / portofoli i huave (PAR 90) 2.04% 2.08%
Burimet    
Numri i punonjësve  1,439 1,406
Numri i degëve / agjensive (*) 85 85
     
Kursi i kembimit - USD/Lek 98.15 107.05
     
(*) - Në 30 qershor 2023, janë të hapura 63 degë/agjensi në Shqipëri dhe 22 njësi në Kosovë.    
(000' USD) 9/30/2022 12/31/2021
     
Bilanci    
Totali i aktivit 4,918,814 5,232,530
Hua për klientët 1,226,823 1,310,598
Letra me vlerë 2,517,037 2,558,622
Depozitat e klientëve 3,978,885 4,182,176
Kapitali i paguar 300,000 300,000
Totali i kapitalit aksioner 523,472 555,967
Të ardhurat dhe shpenzimet    
Fitimi neto 87,161 93,093
Të ardhurat neto nga interesat 102,850 146,840
Të ardhurat neto nga jo-interesat 87,086 41,094
Shpenzimet operative (59,223) (75,056)
Provigjoni për humbjet nga aktivet financiare (30,012) (5,038)
Treguesit e Performancës    
Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit  19.06% 15.98%
Kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) 2.34% 1.16%
Kthimi nga kapitali (RoE) 22.09% 10.62%
Huatë me probleme / portofoli i huave (PAR 90) 2.20% 2.39%
Burimet    
Numri i punonjësve  1,372 1,333
Numri i degëve / agjensive (*) 85 85
     
Kursi i kembimit - USD/Lek 118.85 106.54
     
(*) - Në 30 shtator 2022, janë të hapura 63 degë/agjensi në Shqipëri dhe 22 njësi në Kosovë.    
(000' USD) 6/30/2022 12/31/2021
     
Bilanci    
Totali i aktivit 4,914,898 5,232,530
Hua për klientët 1,273,880 1,310,598
Letra me vlerë 2,462,868 2,558,622
Depozitat e klientëve 3,989,316 4,182,176
Kapitali i paguar 300,000 300,000
Totali i kapitalit aksioner 500,497 555,967
Të ardhurat dhe shpenzimet    
Fitimi neto 63,042 93,093
Të ardhurat neto nga interesat 70,053 146,840
Të ardhurat neto nga jo-interesat 50,267 41,094
Shpenzimet operative (38,463) (75,056)
Provigjoni për humbjet nga aktivet financiare (9,355) (5,038)
Treguesit e Performancës    
Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit  17.79% 15.98%
Kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) 2.54% 1.16%
Kthimi nga kapitali (RoE) 25.29% 10.62%
Huatë me probleme / portofoli i huave (PAR 90) 2.19% 2.39%
Burimet    
Numri i punonjësve  1,326 1,333
Numri i degëve / agjensive (*) 85 85
     
Kursi i kembimit - USD/Lek 114.22 106.54
     
(*) - Në 30 qershor 2022, janë të hapura 63 degë/agjensi në Shqipëri dhe 22 njësi në Kosovë.    
(000' USD) 12/31/2021 12/31/2020
     
Bilanci    
Totali i aktivit 5,232,530 4,951,548
Hua për klientët 1,310,598 1,359,092
Letra me vlerë 2,558,622 2,185,680
Depozitat e klientëve 4,182,176 3,982,476
Kapitali i paguar 300,000 300,000
Totali i kapitalit aksioner 555,967 543,259
Të ardhurat dhe shpenzimet    
Fitimi neto 93,093 75,307
Të ardhurat neto nga interesat 146,840 133,661
Të ardhurat neto nga jo-interesat 41,094 37,873
Shpenzimet operative (75,056) (64,122)
Provigjoni për humbjet nga aktivet financiare (5,038) (18,938)
Treguesit e Performancës    
Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit  15.98% 15.75%
Kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) 1.16% 2.20%
Kthimi nga kapitali (RoE) 10.62% 20.14%
Huatë me probleme / portofoli i huave (PAR 90) 2.39% 3.46%
Burimet    
Numri i punonjësve  1,333 1,320
Numri i degëve / agjensive (*) 85 90
     
Kursi i kembimit - USD/Lek 106.54 100.84
     
(*) - Në 31 Dhjetor 2021, janë të hapura 63 degë/agjensi në Shqipëri dhe 22 njësi në Kosovë.    
(000' USD) 30-09-21 31-12-20
     
Bilanci    
Totali i aktivit 5,115,725 4,951,548
Hua për klientët 1,314,717 1,359,092
Letra me vlerë 2,405,944 2,185,680
Depozitat e klientëve 4,086,053 3,982,476
Kapitali i paguar 300,000 300,000
Totali i kapitalit aksioner 553,561 543,259
Të ardhurat dhe shpenzimet    
Fitimi neto 74,897 75,307
Të ardhurat neto nga interesat 108,654 133,661
Të ardhurat neto nga jo-interesat 34,700 37,873
Shpenzimet operative (55,267) (64,122)
Provigjoni për humbjet nga aktivet financiare (2,132) (18,938)
Treguesit e Performancës    
Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit  16.88% 15.75%
Kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) 1.50% 2.20%
Kthimi nga kapitali (RoE) 13.80% 20.14%
Huatë me probleme / portofoli i huave (PAR 90) 3.26% 3.46%
Burimet    
Numri i punonjësve  1,315 1,320
Numri i degëve / agjensive (*) 85 90
     
Kursi i kembimit - USD/Lek 104.79 100.84
     
(*) - Në 30 Shtator 2021, janë të hapura 63 degë/agjensi në Shqipëri dhe 22 njësi në Kosovë.