Treguesit Financiar

Treguesit Financiar

Këtu do të gjeni të publikuara me frekuencë tremujore Raportet Financiare Periodike Individuale dhe te Konsoliduara të Bankës Kombëtare Tregtare, në zbatim të kërkesave rregullatore të Bankës së Shqipërisë.

(000' USD) 31/12/2019 31/12/2018
Bilanci    
Totali i aktivit 4.292.572 3.940.969
Hua për klientët 1.208.566 1.215.626
Letra me vlerë 1.595.645 1.486.664
Depozitat e klientëve 3.409.397 3.129.750
Kapitali i paguar 300.000 300.000
Totali i kapitalit aksioner 485.497 434.733
Të ardhurat dhe shpenzimet    
Fitimi neto 56.461   58.433  
Të ardhurat neto nga interesat 121.090   130.440  
Të ardhurat neto nga jo-interesat 12.322   3.940  
Shpenzimet operative -60.309   -56.247  
Provigjoni për humbjet nga aktivet financiare -7.198   -7.755  
Treguesit e Performancës    
Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit  18,62% 17,53%
Kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) 2,13% 1,93%
Kthimi nga kapitali (RoE) 19,73% 18,74%
Huatë me probleme / portofoli i huave (PAR 90) 3,22% 4,42%
Burimet    
Numri i punonjësve  1.311 1.292
Numri i degëve / agjensive (*) 93 93
     
Kursi i kembimit - USD/Lek 108,64 107,82
     
(*) - Në 31 Dhjetor 2019, janë të hapura 67 degë/agjensi në Shqipëri dhe 26 njësi në Kosovë.