Truall + Ndërtesë 2 kate | Banka Kombetare Tregtare