Të punosh për BKT

Burimet Njerëzore

Element dinamik për rritjen e BKT-së

Ne konsiderojmë burimet njerëzore si një faktor të rëndësishëm për rritjen e biznesit tonë dhe për këtë arsye ne investojme sistematikisht në selektimin, trajnimin, vlerësimin, qëndrueshmërine dhe zhvillimin e punonjësve.

Departamenti i Burimeve Njerezore

Tel.:  355/4/ 2 281 554