Politika

Qëllimi i politikës:

Kjo Politikë e Përgjegjshmërisë Sociale të Korporatës është përgatitur në përputhje me Ligjin “Mbi Sponsorizimet”, me Ligjin “Mbi Sipërmarrësit dhe Kompanitë Tregtare” gjithashtu edhe me legjislacione te tjera relevante Shqiptare, Dhjetë Parimet e Kompaktit Global të OKB, vlerat etike, normat ndërkombëtare dhe praktikat më të mira  në fushën e përgjegjshmërise sociale, për të siguruar një strukturë për veprimet e Bankës drejt përgjegjshmërisë sociale në mënyrë që të krijojë një impakt pozitiv mbi mjedisin, komunitetin, klientët, punonjësit e BKT dhe të interesuarit e tjerë.