Sektori i Agrikulturës

Zgjidhje për Bizneset Bujqësore

Klima e favorshme dhe kosto e ulët e fuqisë punëtore e bëjnë Shqipërinë nje vend me potencial të mirë investimi në bujqësi. Ai kontribuon me 20% të PBB-së së Shqipërisë. Shumica e produkteve bujqësore janë të një cilësie të mirë, duke ofruar përparësi konkurruese për eksportet në Evropë dhe jashtë saj.

Banka Kombëtare Tregtare është  angazhuar për të ndihmuar klientët e saj të rriten dhe të lulëzojnë në Sektorin e Bujqësisë. Për fermerët dhe bizneset e përfshira në prodhimin e perimeve, frutave, ullinjve, rrushit, bimëve medicinale, fidanëve dhe kërpudhave, përpunimin e produkteve të bujqësisë, produktet blegtorale dhe akuakulturore dhe Agro-Turizmi banka jonë ofron zgjidhje financiare për sfidat unike të biznesit tuaj

Ekipi ynë i huadhënies ka një njohje të gjerë mbi kreditimit bujqësor.  Kjo ekspertizë na mundëson që të sigurojmë njohuri dhe shërbim të një nivel të pakrahasueshëm për klientët tanë. Ne kemi njohuri dhe ekspertizë në këtë industri për t'ju ndihmuar të lundroni ciklet sezonale të biznesit tuaj dhe sezonin e rritjes, ne do të punojmë me ju për të përshtatur  dhe gjetur zgjidhjet financiare për të përmbushur nevojat e biznesit tuaj. Ne i strukturojmë zgjidhjet rast pas rasti, kështu që ju mund të mbështeteni në nënshkrim të personalizuar dhe në një nivel kujdesi ndaj klientit që nuk do të gjeni në bankat e mëdha.

Kush mund të aplikojë për një Kredi?
 • Prodhuesit ose tregtarët që merren me sektorin e bujqësisë
 • Përpunimi Agro
 • Ruajtja e produkteve bujqësore
 • Individët dhe bizneset me të ardhura nga bujqësia, blegtoria, bujqësia, vreshtaria, mekanika bujqësore etj.

Ne kemi zhvilluar Zgjidhje Financiare për bizneset e vogla dhe të mesme

 • Agro Start up Loan

Shuma e Kredisë: 500,000 ALL-20,000,000 ALL
Lloji i Pagesës: deri në 20% e kredisë mund të tërhiqet në cash, por më pak se 1,000,000 ALL
Maturiteti: 96 muaj – Pagesat e Principalit dhe pagesat e interesit sipas ciklit jetësor të produktit
Garanci për kredi deri në 1,500,000 ALL, Garanci Personale dhe garanci e paleve te treta
Garancia për kreditë  mbi 1,500,000 ALL: 120% mbulim me kolateral.

 • Agro Special Loan:

Shuma e Kredisë: 500,000 ALL-2,500,000 ALL
Lloji i Pagesës: deri në 100% e kredisë mund të tërhiqet në cash.
Maturiteti: 60 muaj – Pagesat e Principalit dhe pagesat e interesit sipas ciklit jetësor të produktit
Garancia: Garanci Personale dhe garanci e paleve te treat

 • Agro Support Loan:

Shuma e Kredisë: 2,500,001 ALL- 7,500,000 ALL
Lloji i Pagesës: deri në 30% e kredisë mund të tërhiqet në cash
Maturiteti: 96 muaj – Pagesat e Principalit dhe pagesat e interesit sipas ciklit jetësor të produktit
Garancia: 50% Hipoteke Pasuri e Paluajtëshme + peng, Garanci personale

 • Agro Loan:

Shuma e Kredisë: 7,500,001 ALL- 25,000,000 ALL
Lloji i Pagesës: up to 30% e kredisë mund të tërhiqet në cash
Maturiteti: 96 muaj – Pagesat e Principalit dhe pagesat e interesit sipas ciklit jetësor të produktit
Garancia: 50% Garanci Pasuri e Paluajtëshme, 20% pengu i pajisjeve

Projekte te vecanta:

Kredi në bashkëpunim me Agjencinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (AZHBR).

BKT mbështet me subjekte financuese që veprojnë në Sektorin e Bujqësisë  të cilat janë përzgjedhur si përfitues të Skemave Subsidiare Kombëtare nga AZHBR. Përmes një fondi të miratuar nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, me të cilën BKT ka bashkëpunuar ngushtë me vite, synon të mbështesë investimet në fushën e agrobiznesit, duke i dhënë këtij sektori të ekonomisë një mundësi zhvillimi me një skemën e përshtatshme të financimit, si filiali i interesit të huasë ose filiali i investimit të ndërmarrë.

Kriteret e pranimit:

 • Kompania duhet të jetë e regjistruar në Shqipëri.
 • Ndërmarrja Private / Mikro dhe e Vogla që kryen aktivitete në fushën e:
 • Mbledhja, magazinimi dhe përpunimi i produkteve bujqësore, blegtorale dhe kërpudha.
 • Vegla bujqësore, agregate dhe ftohje për qumësht.
 • Peshkimi dhe përpunimi i produkteve ujore.
 • Aktivitetet bujqësore dhe ekoturizmi

Kushte të përgjithshme:

 • Shuma e kredisë për t'u përfshirë në programin e AZHBR: Deri në 25,000,000 lekë.
 • Maturiteti i kredisë: Deri në 5 vjet me këste mujore.
 • Garancia: Hipotekë e pasurive të paluajtshme / pengu i pajisjeve ose linjave të teknologjisë.
  Programi AZHBR bën subvencione deri në 70% të normës së interesit për 5 vite rresht.