KREDI PËR INVENTAR

Kredi për Inventar

Kjo kredi ju munëson të aksesoni kapital qarkullues për blerjen e inventarit, duke i mundësuar biznesit tuaj të kryejë në mënyre efiçente operacionet e tij. BKT ofron mbështetje, duke ofruar paketa fleksibël të përshtatura për nevojat e biznesit tuaj, duke përfshirë llojin e kredisë dhe planin e shlyerjes. Ne ju mirëpresim që të diskutojmë kërkesat tuaja për financim dhe t'ju ndihmojmë në zgjedhjen e paketës së kredisë që përputhet me nevojat tuaja specifike.
 

Kushte të përgjithshme:

  • Afati i maturimit të kredisë: Maturiteti deri ne 5 vite me këste mujore dhe mundësi rifinancimi.
  • Shuma maksimale e kredisë: Në varësi të aktivitetit të biznesit tuaj.
  • Kolaterali: Garancia e përdorur është hipoteka e pasurive të paluajtshme/pengu i pajisjeve apo linjave teknologjike. Edhe nëse ju mungon kolaterali i mjaftueshëm, ne kemi zgjidhjen e duhur.
  • Me disbursimin e kredisë, pagesat kanalizohen në llogaritë e furnitorëve në bazë të faturave.