KREDI PËR NDËRTIM

Kredi për Sektorin e Ndërtimit

Nëpërmjet kësaj kredie, BKT ju ofron akses në kapitalin e nevojshëm për zhvillimin e projekteve në sektorin e ndërtimit, privat apo publik. Ne ofrojmë paketa fleksibël të produkteve të biznesit, duke përfshirë llojin e kredisë, shumën e kredisë, orarin e ripagimit dhe maturimin e kredisë.

 

Kushte të Përgjithshme:

  • Afati i ripagimit të kredisë – Deri në 5 vjet, në përputhje me kohëzgjatjen maksimale të projektit.
  • Shlyerja e Kredisë: Këste mujore
  • Shuma maksimale e kredisë: Në varësi të biznesit dhe projektit në shqyrtim.
  • Kolaterali: Garancia e përdorur është hipoteka e pasurive të paluajtshme /pengu i pajisjeve ose linjave teknologjike.
  • Pas disbursimit të kredisë, pagesat transferohen në llogaritë e furnitorëve sipas faturave/situacioneve/preventiveve