Llogari Rrjedhëse

Llogari Rrjedhëse

Nëse keni llogari rrjedhëse, ju mund të bëni transferta parash, pagesa për kartat e kreditit, pagesa të faturave te shërbimeve dhe pagesa periodike. Ju keni mundësinë të përfitoni avantazhet e një paradhënie bankare, e cila ju mundëson para - cash edhe kur fondet në llogarinë tuaj rrjedhëse nuk janë të mjaftueshme.

Nëse nuk keni ende llogari rrjedhëse në BKT, ejani në degën më të afërt të BKT-së për të hapur një llogari rrjedhëse.

Bazuar në ligjin “Për Sigurimin e Depozitave” nr. 53/2014, date 22.05.2014, llogaritë dhe depozita në BKT sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave - www.asd.gov.al