OVERDRAFT

Overdraft

Overdrafti është një mjet financimi i krijuar për klientët që kërkojnë fonde të përkohshme për të përmbushur nevojat afatshkurtra të kompanisë.

Klientët e synuar, përfshin klientët ekzistues të kredisë me detyrime të prapambetura më pak se 30 ditë, klientët e rinj të kredisë me minimum 2 vjet si klientë operacionalë në BKT, ose klientët e rinj potencialë në gjëndje të shëndetshme financiare.
 

Kushte të Përgjithshme:

  • Afati i maturimit të kredisëMaksimumi 12 muaj (i rinovueshëm me miratimin e autoriteteve bankare).
  • Shuma maksimale e kredisë – Deri në 40% të kredive vjetore dhe maksimum 30% të xhiros vjetore. Në rastet kur klienti ka vetëm një Overdraft në BKT, kufiri maksimal mund të shtrihet në 40% të xhiros vjetore.
  • Mënyra e pagesës – Pagesat mujore të interesit dhe principali paguhen në maturim.
  • Kolaterali: Garancia e përdorur është hipoteka e pasurive të paluajtshme.