Përditëso Të Dhënat e Biznesit

Përditëso të dhënat e biznesit

Në bazë të ligjit nNr.9917, datë 19.5.2008 “PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT”, i ndryshuar, rekomandohet që çdo klient të paraqitet në degë për konfirmim ose përditësim të të dhënave të deklaruara më parë në bankë sa herë do të keni ndryshime në të dhënat tuaja personale.