EKO KREDIA PËR BIZNESET

EKO Kredia për bizneset

Kredia ECO është projektuar për të gjitha bizneset që synojnë financimin e projekteve ose komponentëve të projektit që kontribuojnë në ruajtjen e energjisë dhe mbrojtjen e mjedisit.
 

Kushte të Përgjithshme:

  • Afati i maturimit të kredisë – deri në 10 vjet me këste mujore.
  • Shuma maksimale e kredisë dhe kushtet varen nga biznesi dhe plani i investimit.
  • Kjo kredi është menduar për investime të fokusuara në mbrojtjen e mjedisit dhe efiçencën e energjisë, si blerja e pajisjeve moderne të kursimit të energjisë, investimet në projekte izolimi, instalimi i radiatorëve të rinj, zbatimi i sistemeve të reja për uljen e konsumit të energjisë elektrike dhe investime në panele diellore.
  • Garancia e përdorur përfshin hipotekën e pasurive të paluajtshme/pengun e pajisjeve ose linjave teknologjike.
  • Me disbursimin e kredisë, pagesat transferohen në llogaritë e furnitorëve në bazë të faturave/institucioneve/preventiveve dhe situacioneve.