Overdraft

Overdraft

Overdrafti është një kredi afatshkurtër e dizenjuar për t’i shërbyer nevojave afatshkurtra të kompanisë.
Klientët që mund ta përfitojnë: klientët ekzitues të kredisë, të cilët nuk kanë asnjë vonesë mbi 30 ditë, klientët e rinj me minimumin 2 vjet klient ekzistues operacional në BKT ose klient potencial me pozicionim të favorshëm financiar.
 

Kushte të Përgjithshme:

  • Afati i maturimit – Maksimumi 12 muaj (E rinovueshme nga autoritet aprovuese të bankës)
  • Shuma Maksimale – 40% i kreditimeve vjetore dhe maksimumi 30% i xhiros vjetore. Në rastet kur klienti ka vetëm Overdraft në BKT, limiti maksimal mund të shkoje deri në 40% të xhiros vjetore.
  • Mënyra e pagesës – Pagesë e interesit në fund të çdo muaji dhe në maturim paguhet principali.
  • Garancia e përdorur është hipoteka e pasurive të patundshme, etj.