KREDIA FLEKSIBËL

Kredia Fleksibël e Biznesit

Kredia Fleksibël e Biznesit ofron fleksibilitet të përshtatur me rrethanat e fluksit të parasë së klientëve, duke përmbushur nevojat për kapital qarkullues, ose per investim.
Klientet e synuar: Përfshin klientët ekzistues të kredisë me një histori një vjeçare dhe detyrime të prapambetura më pak se 30 ditë, ose klientët operativë në BKT për të paktën dy vjet, me një xhiro vjetore jo më pak se 25,000,000 lekë
 

Kushte të Përgjithshme:

  • Afati i maturimit të kredisë:
       Deri në 8 vjet për kreditë investuese
       Deri në 3 vjet për kredinë e inventarit/kapitalit qarkullues.

 
  • Mënyra e pagesës: Këste mujore.
  • Shuma maksimale e kredisë: Deri në 250,000 Euro/ekuivalent në monedha të tjera.
  • Kolaterali: Garancia e përdorur është hipoteka e pasurisë së paluajtshme.